Homepage Liturgical Resources English Slavonic Russian Articles GOC Links
01 Kreschenie02 Ispovedanie02 Ispovedanie Kratki03 Venchanie04 Venchanie Vtoroe05 Eley06 Prichastie07 Kanon Ishod08 Pogr Mirnago09 Pogr Svyasch10 Pogr Mlad11 Mal Osv Vodi12 Vel Osv Vodi13 Molitva Nach Posta14 Molitva Osnov Doma15 Osv Sol16 Molitva Litia17 Osv Stado18 Osv Seyanie19 Molitva Gumnom20 Osv Mrezhi21 Molitva Osnov Ship22 Osv Kladyaz23 Osv Pchelkim24 Osv Selie25 Osv Vesch26 Mecyatseslov27 Alphabet Names28 Alphabet Paschalion29 Molitva Nemosch30 Molitva Cyem Otr (Sleep)31 Molitva Krest Kopiem32 Molitva Xmas33 Osv Myasa - Pascha34 Osv Paskhi35 Osv Artos36 Molitva Razdr Artos37 Osv Gvozdie38 Osv Ovocsh39 Osv Stove40 Molitva Osnovanie Doma41 Molitva Dom Novi42 Molitva Dom Exorcism43 Molitvi Novi Kladyaz44 Molitva Putyshestvie45 Molitva Vradzestvo46 Molitva Vasiliya47 Molitva Nechisti Dyh48 Molitva Vreditel Sadi49 Molitva Skvern Pishi50 Molitva Skvern Sosud51 Molitva Skvern Pshen52 Osnova Tserkvi53 Osv Krest V Tserkvi54 Osv Tserkov55 Osv Lit Sosudi56 Osv Lit Pokrovitsi57 Osv Kivot58 Osv Atimins Pokrovitsi59 Osv Sv Oblech60 Osv Altar Pokrovitsi61 Osv Lit Krest62 Osv Ikon Troitsi63 Osv Ikon Christ64 Osv Ikon Theotokos65 Osv Ikon Svyati66 Osv Tserk Sosudi (Obshiye)67 Kivot Moschi68 Osv Krestik69 Osv Ikonostas70 Osv Ikon Razni71 Kolokolav72 Osv Doma (Epiphany)73 Osv Kolesnitsi (Car etc.)74 Blagosl Suprugi75 Molitva Chertog76 Kratki Molitva Nedyzh77 Osv Kivot78 Molitva Myeda79 Moleben Bolnim80 Osv Nadgrob Krest81 Osv Vinograd82 Osv Chasovnik89 Molitva Pred Porozhdeniem91 Moleben Vozd Put (by air)
SLAVONIC TREBNIK

Full Slavonic Trebnik - Note: The Kresheniya document includes all the services for the full cycle of receiving a child (also including receiving Catechumens)

The font size is approximately 16 pt, making the print large, but easier to read.

St Maximus the Confessor
Saint Maximus
the Confessor

Saintly Metropolitan Philaret
Metr. Philaret
Circa 1975